Privacy Statement

(we will place the English version of this privacystatement soon)

Eneco Groep is een groep van bedrijven die actief is in de energiesector. Met elkaar en samen met klanten en partners werken we aan de missie: Duurzame energie van iedereen, zodat mensen zelf de regie nemen over energie. Met onze consistente koers zijn we koploper op gebied van duurzaamheid en innovatie. Nationaal en internationaal bieden we toegevoegde waarde aan consumenten en bedrijven met slimme producten en diensten. En we leveren een maatschappelijke bijdrage door het opwekken en leveren van groene energie. Om deze energietransitie succesvol te laten verlopen, is het noodzakelijk dat we de bescherming van persoonsgegevens als harde randvoorwaarde meenemen bij de ontwikkeling van dergelijke nieuwe diensten.

Eneco Groep vindt je privacy dus belangrijk. Je persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Eneco Groep houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en overige privacywetgeving.

Eneco Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk informeren. In dit privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Eneco Groep in Nederland. Zo leggen we in dit privacystatement uit hoe we jouw gegevens verwerken en waarvoor we dat doen. We vertellen je hier ook wat je zelf kunt beslissen over het gebruik van je gegevens. Dit privacystatement geldt voor iedere dienstverlening van Eneco Groep waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Dat leggen we hieronder uit.

1. Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken is: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, opvragen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verwijderen van gegevens uit onze administratie. Dit is dus een zeer ruim begrip.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook – in combinatie daarmee - je verbruiksgegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Eneco Groep bestaat uit de N.V. Eneco Beheer en de met haar in de (Eneco-)groep verbonden rechtspersonen en vennootschappen (“groepsmaatschappijen”). Waar wij in dit privacystatement spreken over Eneco, bedoelen wij de Eneco Groep.

De groepsmaatschappijen van Eneco in Nederland die persoonsgegevens conform dit privacystatement verwerken zijn:

Alle bovengenoemde onderdelen van Eneco verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van hun dienstverlening. Wil je weten welk onderdeel van Eneco verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan via de bovenstaande link contact op met het onderdeel van Eneco waar je producten en/of diensten afneemt.

Eneco Groep heeft een Data Protection Officer (“DPO”) aangesteld die toeziet op de naleving van de AVG en bij wie je ook terecht kunt met vragen. Je kunt onze DPO rechtstreeks mailen via meldpuntprivacy@eneco.com.

3. Van wie verwerkt Eneco persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een klantrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • (ex-)klanten;
  • mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, of
  • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een klantrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Als een bedrijf of organisatie een klantrelatie met Eneco heeft en contactgegevens van zijn medewerkers aan ons doorgeeft, is dat bedrijf of die organisatie verplicht om deze contactpersonen hierover te informeren. In dit privacystatement kunnen deze contactpersonen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken van derden met wie wij geen klantrelatie hebben of hebben gehad, bijvoorbeeld om jouw en onze belangen te beschermen. Dit kunnen wij onder meer doen in het kader van fraudebestrijding en het inventariseren van stakeholders.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Eneco?

Eneco beschikt over persoonsgegevens als je deze zelf aan ons hebt verstrekt en doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of producten. Eneco kan ook over deze gegevens beschikken door openbare bronnen te raadplegen en/of door het verrijken van gegevens via derden. Hier vind je een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens per groepsmaatschappij.

De AVG schrijft geen bewaartermijnen voor. Hoe lang persoonsgegevens mogen worden bewaard hangt samen met het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Eneco hanteert de volgende bewaarpolicy. Heb je contact met ons maar besluit je geen klant te worden dan bewaren we je persoonsgegevens maximaal drie maanden. Word je wel klant dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract met jou zolang als je klant bent en voor een periode van maximaal twee jaar na einde klantrelatie. In die twee jaar gebruiken we de persoonsgegevens alleen om je incidenteel te benaderen om weer klant te worden en dan weer uitvoering aan een overeenkomst te kunnen geven. De persoonsgegevens die nodig zijn voor een (dreigende) (buiten)gerechtelijke procedure kunnen we langer dan twee jaar bewaren. Namelijk zolang als nodig is voor de procedure en maximaal 20 jaar. Persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst bewaren we tot zeven jaar na einde klantrelatie.

5. Waarvoor verwerkt Eneco persoonsgegevens?

Uitvoering overeenkomst tussen jou en Eneco

a. Om een klantrelatie met je te kunnen aangaan en tot stand te kunnen brengen
Als je klant bij ons wilt worden of wanneer je een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo mogen energieleveranciers bij alle nieuwe klanten een kredietwaardigheidsonderzoek doen om te beoordelen of wij je als klant kunnen accepteren, of dat wij je eerst om een waarborgsom moeten vragen voordat wij je aanmelding verder kunnen verwerken.

Hiervoor kunnen wij ook gegevens over je gebruiken die wij van anderen krijgen. Bijvoorbeeld van het bedrijf dat het kredietwaardigheidsonderzoek voor ons verricht. De gegevens die wij van je ontvangen en over je hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken om analyses te maken om te beoordelen of je in aanmerking komt voor een bepaald product.

b. Om de overeenkomst uit te kunnen voeren
Als je klant bij ons bent, willen wij je goed van dienst zijn. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten en om onze diensten aan je te kunnen leveren, verwerken wij je persoonsgegevens. Wij kunnen je geen diensten leveren zonder je gegevens hiervoor te gebruiken. Zo gebruiken wij je naam en (e-mail)adresgegevens bijvoorbeeld voor onze administratie en om contact met je te onderhouden. Wij gebruiken je persoonsgegevens ook voor het beantwoorden van je vragen en de afhandeling van klachten en geschillen. Wij leggen ook gesprekken vast, bijvoorbeeld telefoongesprekken en chatsessies die je met ons voert. Dat geldt ook voor de vragen die je ons per e-mail, app, chat of telefonisch stelt. Dit doen wij onder meer in het kader van (juridische) bewijsvoering. Hierdoor kunnen we op een later moment onze afspraken met jou nagaan. Maar we hebben je gegevens bijvoorbeeld ook nodig om onze dienstverlening technisch mogelijk te maken.

Ook om bijvoorbeeld je (jaar)nota(‘s) te kunnen sturen en deze te kunnen incasseren en om bij te houden wat je hebt verbruikt in de afgelopen periode, verwerken wij je persoonsgegevens. Ook stellen we een nieuw termijnbedrag vast. Als je bij het aangaan van je overeenkomst een incassomachtiging hebt gegeven, incasseren we maandelijks de verschuldigde (termijn)bedragen van je rekening.

Als je bijvoorbeeld je (jaar)nota(‘s) niet (op tijd) betaalt, ook niet nadat we je daarvoor een herinnering hebben gestuurd, kunnen we onze vordering op jou ter incasso overdragen aan een derde partij. Deze partij ontvangt van ons dan je gegevens die nodig zijn om de vordering te kunnen incasseren, zoals je naam, adresgegevens en de factuur waar het om gaat.

Eneco biedt een deel van haar dienstverlening aan via de Eneco App. De persoonsgegevens die Eneco verwerkt kunnen ook worden verwerkt via de Eneco App. Het verwerken van persoonsgegevens via de Eneco App valt ook onder dit privacystatement. Heb je een slimme meter en gebruik je de Eneco App, dan gebruiken we je (meet)gegevens om je inzicht te geven in je energieverbruik.

c. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren
Als je voor je werk contact hebt met Eneco kunnen wij je persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of je je bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om contact te kunnen onderhouden met het bedrijf waarvoor je werkt.
Wettelijke verplichting

d. Om wettelijke verplichtingen na te komen
In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht (service)berichten te sturen. Hierbij kun je denken aan de situatie dat de (energie)leveringstarieven wijzigen. Wij informeren je dan persoonlijk over deze wijziging.

Zo kan Eneco ook wettelijk verplicht zijn om medewerking te verlenen aan een verzoek om persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties, zoals een toezichthouder (bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”)), de Gemeente, de Belastingdienst of aan de politie. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Wij werken hier alleen aan mee als we hebben vastgesteld dat dit verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet.

Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verwerken wij jouw gegevens ook in het kader van accountantscontroles. Eneco houdt zich ook aan de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters. Deze gedragscode bevat gedragsregels over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een slimme meter.

Daarnaast verwerken wij je persoonsgegevens voor het innen van vorderingen ten behoeve van derden. Bijvoorbeeld de netbeheerkosten van je netbeheerder die wij bij je in rekening brengen en vervolgens afdragen aan je netbeheerder.
Toestemming

Eneco kan jou ook om toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Als je een slimme meter hebt, vragen we met je akkoord dagelijks je meterstanden op bij je netbeheerder. De netbeheerder leest de meterstanden uit en levert ons deze op dag-, uur- en kwartierbasis aan. Bijvoorbeeld als je gebruik wilt maken van onze verbruik- en inzichtdiensten waarmee we je inzicht bieden in je energieverbruik en -kosten. Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, kun je die op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan via Mijn Eneco of door contact op te nemen met onze Klantenservice . Het intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht.
Gerechtvaardigd belang

e. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om je goed van dienst te zijn en te blijven, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Dat doen wij onder meer voor kwaliteitsdoeleinden. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product.
Op de websites van Eneco worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de websites te optimaliseren. Wij kunnen de gegevens die wij van je hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij bijvoorbeeld content optimaliseren en zo onze online dienstverlening verbeteren.

f. Voor onze bedrijfsvoering
Ten behoeve van managementinformatie en ter bepaling van onze algemene strategie en beleid.

g. Voor promotie- en marketingdoeleinden
Je persoonsgegevens worden door Eneco ook in groepsverband gebruikt voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over voor jou (nieuwe) relevante producten en diensten van Eneco en/of activiteiten en acties die Eneco in samenwerking met door haar zorgvuldig geselecteerde partners organiseert, zoals bijvoorbeeld Dagjes Uit. Of om beter op je wensen te kunnen inspelen. Dit informeren kan via e- mail, telefonisch of per post plaatsvinden. Als je op deze informatie geen prijs stelt, kun je je hiervoor afmelden via de afmeldmogelijkheid die in deze berichten wordt geboden. Je kunt dit ook melden bij het onderdeel van Eneco waar je diensten of producten afneemt per email naar klantenservice@eneco.com of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.
Als je geen klant meer bent, kunnen we je nog benaderen met een aanbod om weer klant te worden, tenzij je je hiervoor hebt afgemeld. Eneco hanteert hiervoor een termijn tot maximaal twee jaar na het beëindigen van de klantrelatie.

Als je onze website bezoekt, dan kunnen wij je gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over je bekend is om onze dienstverlening aan jou te verbeteren en om voor jou relevante advertenties te tonen. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken voor het uitvoeren van analyses om voor jou meer gerichte informatie op de sites te zetten. Hiermee kan Eneco haar dienstverlening verder verbeteren en aanpassen aan de wensen van klanten. Daarnaast combineren wij je online surf-, zoek-, en klantgedrag om jou online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen , afgestemd op jouw voorkeuren of interesses en om onze campagnes te optimaliseren. Dit doen wij op basis van cookietechnieken en met cookies vergelijkbare technieken. Dit leggen wij je uit in ons cookiestatement.

h. Voor statistische en wetenschappelijke doeleinden
We kunnen de gegevens die wij van je hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren en onderzoek te doen. Deze analyses kunnen wij dan gebruiken ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.
Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
Links naar andere sites

Op de websites van Eneco zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Eneco draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jou bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of je je kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

6. Verwerkt Eneco ook bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid, gegevens over religieuze of levensbeschouwende overtuigingen, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, politieke opvattingen, het lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, genetische gegevens en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Eneco verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens, tenzij dat door de wet is toegestaan. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over je vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Een andere categorie gegevens betreft de strafrechtelijke gegevens. Het gaat daarbij om de verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Ook gaat het om persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Deze gegevens kan Eneco ook verwerken als de wet dat toelaat of in het kader van onderzoek naar strafbare feiten of bij hinderlijk en/of (eerder vertoond) agressief gedrag.

7. Aan wie verstrekt Eneco mijn persoonsgegevens?

Eneco kan je persoonsgegevens verstrekken aan dienstverleners, die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten en die daarbij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Eneco kan bijvoorbeeld dienstverleners inschakelen voor IT-ondersteuning of bij de afhandeling of levering van onze diensten. Eneco verstrekt aan dienstverleners uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Eneco verplicht de dienstverleners met wie Eneco persoonsgegevens deelt deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening aan Eneco of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De dienstverleners mogen ook uitsluitend op instructie van Eneco handelen. Eneco verplicht deze dienstverleners de gegevens afdoende technisch en organisatorisch te beveiligen en geheim te houden. Hoewel het uitgangspunt van Eneco is om bij voorkeur dienstverleners in te schakelen in landen binnen de EER waar een passend beschermingsniveau geldt, kunnen de dienstverleners die Eneco inschakelt over de hele wereld gevestigd zijn. Dit kan daarom doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. Eneco doet dit echter alleen indien door deze derden een passend beschermingsniveau kan worden geboden overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Je persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Daarnaast kan Eneco (wettelijk) verplicht worden om je persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders, politie of bijvoorbeeld aan professionele raadgevers (zoals een bewindvoerder of advocaat). Je persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming niet verkocht of verhuurd aan derde partijen die deze vervolgens voor eigen doeleinden verder verwerken.

8. Welke regels gelden voor Eneco bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Eneco onder meer gebonden aan:

De Gedragscode Slimme Meters voor Leveranciers is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wat zijn mijn rechten?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Eneco van je heeft gekregen. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Rechten zijn niet absoluut, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor we geen gehoor aan je verzoek kunnen geven. Als dat zo is dan leggen we dat aan je uit.

Als je Eneco een verzoek stuurt over één van deze rechten, zal Eneco hier binnen vier weken op reageren. Je kunt je verzoek doen per post of per e-mail. Stuur je verzoek aan Eneco o.v.v. ‘privacy’ schriftelijk naar Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam of per e-mail naar klantenservice@eneco.com. In het verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Ook moet je je verzoek voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij je ongegronde of buitensporige verzoeken doet.

Voordat we aan je verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht je te identificeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om een kopie van je identiteitsbewijs te maken zonder dat je pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) worden mee gekopieerd. Zie hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid.

Recht op inzage van je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je bij het onderdeel van Eneco waar je diensten en/of producten afneemt, kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.
Recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren als deze gegevens onjuist zijn. Je kunt ook een verzoek doen aan Eneco om je gegevens te verwijderen. Eneco hoeft hier niet altijd aan te voldoen. Zo hoeft Eneco, als er een andere rechtsgrond is voor de verwerking, je gegevens niet te verwijderen als je gebruik maakt van het recht op verwijdering door je toestemming voor een verwerking in te trekken. Bijvoorbeeld omdat Eneco wettelijk verplicht is je gegevens te bewaren of omdat de gegevens nodig zijn om diensten aan je te kunnen leveren.

Recht van verzet en recht op beperking van het gebruik

Als klant van Eneco heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen verder gebruik van je gegevens. Ook als je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens of je toestemming intrekken. Je kunt alleen tegen het gebruik van je persoonsgegevens kosteloos bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door Eneco onrechtmatig is of als Eneco je gegevens niet langer nodig heeft, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd)

Je kunt Eneco een verzoek doen om de gegevens die Eneco van jou heeft ook zelf (elektronisch) te verkrijgen of Eneco als verantwoordelijke te verzoeken deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

Daarnaast mag het alleen gaan om persoonsgegevens welke zijn verstrekt door, en gerelateerd aan, jou. Hieronder wordt verstaan zowel persoonsgegevens die actief en bewust door jou zijn verstrekt (zoals je e-mailadres bij het aangaan van je overeenkomst met Eneco), als persoonsgegevens die zijn verstrekt door middel van het gebruik van een apparaat of dienst (bijvoorbeeld via cookies verzamelde gegevens over jouw zoekgeschiedenis). Naast persoonsgegevens van jou zelf, vallen ook gepseudonimiseerde gegevens en gegevens van derden die aan jou zijn gerelateerd, hieronder. Afgeleide gegevens (bijvoorbeeld een interesseprofiel opgebouwd door bezoekersgedrag te registreren) vallen uitdrukkelijk niet onder gerelateerde gegevens.

Recht van verzet tegen profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van jou worden geëvalueerd. De bedoeling hiervan is om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag te analyseren of te voorspellen.

Bij Eneco vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering plaats, als daaraan rechtsgevolgen voor jou zijn verbonden of het besluit jou in aanmerkelijke mate treft, tenzij dit:

  • noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met jou;
  • op grond van de Nederlandse wet is toegestaan (bijvoorbeeld opsporing van belastingfraude); of
  • berust op jouw uitdrukkelijke toestemming.

Als geautomatiseerde besluitvorming op grond van één van bovenstaande gronden plaatsvindt, zullen wij je hierover specifiek informeren. Je hebt het recht op menselijke tussenkomst, maar ook om je standpunt toe te lichten en het besluit aan te vechten. Daarnaast heb je het recht om ons om uitleg te vragen over de totstandkoming van het besluit.

Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor profilering. Als je specifiek bezwaar maakt tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor profilering met betrekking tot direct marketing, dan zal Eneco jouw persoonsgegevens hoe dan ook niet meer voor zulke doeleinden gebruiken.

10. Zijn mijn persoonsgegevens (be)veilig(d) bij Eneco?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Eneco kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Je persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van Eneco worden uitgewisseld. Maar alleen als hiervoor een grondslag is en wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bijvoorbeeld als je niet op tijd betaalt.

Eneco neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Zo kan Eneco bijvoorbeeld gebruik maken van encrypties, toegangscodes en pseudonimisering van persoonsgegevens. Daarbij maakt Eneco een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

11. Waar kan ik een datalek melden?

Eneco vindt het heel belangrijk dat de gegevens veilig zijn. Mocht het zo zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten, wil je ons dan zo snel mogelijk informeren zodat wij hierover waar nodig contact kunnen opnemen met de betrokkenen en de toezichthouder hierover kunnen informeren? Dit doe je via meldpuntdatalekken@eneco.com. Vermeld in je e-mail je naam, eventueel de organisatie waarvoor je werkt, je telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. Eneco houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het datalek hebt geconstateerd. Meer informatie.

12. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Eneco kun je je richten tot het onderdeel waar je diensten en/of producten afneemt o.v.v. ‘privacy’ , per e-mail naar klantenservice@eneco.com of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam. Daarnaast kun je met vragen of klachten terecht bij de Data Protection Officer (“DPO”) die Eneco heeft aangesteld om toe te zien op de naleving van de AVG. Je kunt je in dat geval rechtstreeks richten tot onze DPO, bereikbaar via meldpuntprivacy@eneco.com. Ook kun je je rechtstreeks wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

13. Kan Eneco dit document wijzigen?

Ja, ons privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen. Zo passen wij het privacystatement aan als er bijvoorbeeld nieuwe gegevensverwerkingen zijn. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons privacystatement kun je steeds terugvinden op Eneco.nl.

Cookiestatement

Gebruik van cookies, local storage en tracking pixels

Eneco maakt bij het online aanbieden van haar diensten gebruik van twee manieren om gegevens op te slaan in je browser: cookies en local storage.

Cookies

De websites van Eneco maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze websites bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

Voor onderzoek, om de websites te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.
Om je zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijg je informatie te zien die voor jou het meest relevant is en/of is afgestemd op jouw voorkeuren of interesses.
Het onthouden van je voorkeuren op de website.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Deze cookies hebben geen of geringe gevolgen voor je privacy. We plaatsen deze cookies bij je bezoek aan onze websites altijd om de website goed te laten werken, zodat je ingelogd kunt blijven bijvoorbeeld. Door deze cookies kun je gebruik maken van functionaliteiten op de websites, bijvoorbeeld voor het gebruik van het vragenformulier, online klant worden, verhuizen en om inloggegevens van Mijn Eneco te onthouden. Ook plaatsen we altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren of om bij te houden of een advertentie heeft geleid tot een aankoop.

Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zodat je feedback kunt geven of berichten kunt delen op social media. Ook kunnen wij je zo relevantere advertenties tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Deze cookies plaatsen we echter alleen op onze website nadat je ons daarvoor je toestemming hebt gegeven. Je toestemming kun je op ieder gewenst moment weer intrekken. Dit doe je via de instellingen van je browser.

Ontvang je liever helemaal geen cookies? Dan kun je deze uitzetten in de instellingen van je browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op je computer, tablet of mobiele telefoon.

Local storage

Soms worden gegevens niet opgeslagen in een cookie, maar in de ‘local storage’ van je browser. Eneco gebruikt HTML5 Local Storage om gegevens op te slaan. Dit werkt ongeveer hetzelfde als cookies maar er kunnen meer gegevens worden opgeslagen. Bij local storage bepaal je zelf hoe lang de browser de gegevens bewaart. Dit hangt af van de instellingen van je browser en/of hoe vaak je je browser geschiedenis wist.

Tracking pixels

Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt.

Cookielijst

Hier vind je een lijst van cookies en hun bijbehorende functionaliteiten die altijd op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze website raadpleegt en de cookies die alleen worden geplaatst nadat je ons voor het plaatsen daarvan toestemming hebt gegeven.